Sanna Stress Care

ontdek je eigen kracht

Privacyverklaring en Klachtenregeling

Sanna Stress Care hecht uiteraard veel belang aan uw privacy. Via deze verklaring wil ik u graag informeren hoe ik met uw gegevens omga.

 1. Contactgegevens organisatie

De verwerkersverantwoordelijke is Mw. A. Sanna van Sanna Stress Care gevestigd in                        Middelburg.

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Als zorgaanbieder heb ik de gegevens die ik ontvang van u en van de (zorg)indicatiesteller nodig om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen uitvoeren.

 1. Rechtmatige grondslag

Ik verwerken u persoonsgegevens op basis van een overeenkomst. Als maatwerkvoorziening in de zorg mag ik ook uw (gezondheid)gegevens verwerken op grond van de NL-zorgwetgeving.

 1. Welke gegevens

De volgende gegevens worden door mij verwerkt: NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, BSN, gezondheidsgegevens van betrokkene alsmede contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers van betrokkene (wanneer van toepassing).

 1. Uitwisseling van gegevens

Zonder uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming zullen er geen (gezondheids)gegevens aan andere derden worden verstrekt of worden opgevraagd. Een uitzondering is wanneer het verstrekken van gegevens op grond van wetgeving verplicht is. Basisgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) zullen wel op grond van wetgeving worden gedeeld met de indicatiestellers (voor het verkrijgen of verlengen van een zorgindicatie) en/ of het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de controle van de eigen bijdrage.

 1. Verwerking buiten de EER

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt door ons niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van zorgwetgeving is vereist. Uw gegevens worden bewaard conform de termijnen genoemd in de Nederlandse Zorgwetgeving.

 1. Uw rechten als betrokkene

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.
 • Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens.
 • Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die ik van u heb verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.
 • Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.
 • U heeft het recht om eerder afgegeven toestemmingen om gegevens uit te wisselen op ieder moment in te trekken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan Sanna Stress Care:

 • Via een e-mailbericht naar info@sannastresscare.nl
 1. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat er niet juist wordt omgegaan met uw gegevens heeft u het recht om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de NL-toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Bescherming van uw gegevens

Ik doe mijn uiterste best om uw gegevens te beschermen. Naast de maatregelen die hierboven reeds zijn genoemd, zijn ook de volgende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen:

 • Toegang tot digitale en hardkopie gegevens is beperkt tot Mw. A. Sanna.
 • De toegang tot gegevens op de bedrijfscomputers is beveiligd en met een wachtwoord.
 • Bedrijfscomputers zijn voorzien van up to date antivirussoftware en het besturingsprogramma en antivirussoftware wordt automatisch geüpdatet.
 • Uw hardkopie dossier is beschermd in een met slot afgesloten kast in het kantoor van de directie.
 • Met externe verwerkers van gegevens die in opdracht van mij handelen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de bescherming van gegevens conform de AVG.

 

Klachtenregeling

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html